logo szkoły Mentis

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis
u l .   S ł o d k a
Edukacja w szkole MENTIS staje się pasją, dzięki której nasi Uczniowie z entuzjazmem i radością wkraczają w świat wiedzy i nauki. Pragniemy, aby w naszej szkole panowała atmosfera zaufania, życzliwości i wzajemnego poszanowania, aby w mocnym poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji nasi Uczniowie mogli uczyć się i rozwijać, budować poczucie własnej wartości i poczucie, że każdy z nich jest kimś wyjątkowym.

Co nas wyróżnia?

Formuła dwujęzyczności

Realizujemy program edukacyjny w języku polskim i angielskim. W ramach nauczania zintegrowanego w klasach 0-III w języku angielskim prowadzonych jest 9 godzin zajęć tygodniowo. Dodatkowo Uczniowie mają do wyboru ciekawe zajęcia pozalekcyjne w języku angielskim.

Nauka drugiego języka obcego

Od III klasy szkoły podstawowej wprowadzamy naukę drugiego języka obcego do wyboru: język francuski, język hiszpański lub język niemiecki.

Wysoki poziom nauczania

Dzięki systematycznej i wielostronnej kontroli wewnątrzszkolnej oraz stosowaniu rzetelnego systemu oceniania Nauczycieli i Uczniów utrzymujemy wysoki poziom prowadzonych zajęć.

Współpraca z Rodzicami

Pragniemy, aby Rodzice brali czynny udział w życiu naszej szkoły, aby współdziałali i współuczestniczyli w edukacji i wychowaniu dzieci. Dobre relacje z Rodzicami są fundamentem dla stworzenia warunków harmonijnego rozwoju naszych Uczniów.

Udział w życiu kulturalnym

W procesie wychowawczo-dydaktycznym czerpiemy wiedzę z różnych źródeł informacji i form przekazu artystycznego takich jak: książka, prasa, internet, teatr, film, turystyka, muzea oraz wystawy. Nasi uczniowie uczestniczą w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych stolicy.

Bogaty pakiet zajęć dodatkowych

Zapewniamy wiele ciekawych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów, inspirujących do twórczego działania oraz realizowania swoich pomysłów.

Indywidualne podejście do każdego Ucznia

W każdym młodym niepowtarzalnym człowieku staramy się odnaleźć jego unikatowy potencjał, zdolności i predyspozycje tak, aby zapewnić mu optymalne warunki dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.

Zasada konstruktywnego dialogu Nauczyciela z Uczniem

Z uwagą słuchamy naszych Uczniów i rozmawiamy z nimi. Ta podstawowa zasada tworzy w naszej szkole klimat zaufania, życzliwości i wyrozumiałości, buduje pozytywną motywację do nauki oraz stanowi warunek powodzenia pracy edukacyjnej.

Idea szkoły Mentis

 • Wspieramy osobisty rozwój Ucznia, stwarzamy warunki, które pozwalają rozwijać jego naturalne talenty, zainteresowania i pasje, a także odnaleźć własną drogę.
 • Zaszczepiamy i rozwijamy w Uczniach naturalną chęć poznawania świata.
 • Kształtujemy umiejętność wyrażania samego siebie, pomagamy Uczniom wyrosnąć na ludzi wrażliwych i otwartych.
 • Respektujemy prawa Uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, dokonywania wyborów, popełniania błędów.
 • Kształtujemy chęć podejmowania inicjatyw oraz umiejętność pracy w zespole.
 • Wychowujemy w duchu tolerancji, uczymy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
 • Kształtujemy u Uczniów postawy zapewniające im dalszy rozwój indywidualny i społeczny, wspieramy kształtowanie się cech takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, samodzielność w myśleniu i działaniu, kreatywność, przedsiębiorczość.
 • Motywujemy i inspirujemy do samodzielnych działań, przemyśleń, wysnuwania wniosków.
 • Stawiamy na umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku angielskim.
 • Uczymy posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 • Chcemy, aby nauka sprawiała radość, przygotowujemy uczniów do samodzielnego i świadomego kształcenia się, rozwijamy poznawczą ciekawość i wrażliwość na piękno otaczającego nas świata.
 • Ważnym elementem edukacji jest dla nas edukacja medialna, czyli kształtowanie w uczniach właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
 • Przekazujemy wartości zgodne z ideą ekologiczną.
 • Podkreślamy znaczenie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, zdrowego stylu życia, sposobu odżywiana itd. w ramach edukacji zdrowotnej.
 • Współpracujemy z Rodzicami, gdyż uważamy, że ta współpraca jest podstawą stworzenia warunków niezbędnych do harmonijnego i pełnego rozwoju Ucznia.